Väckelse!

Väckelse är ett mytomspunnet begrepp av nostalgi och förhoppning. Från min barndoms, ”Gamla tiders väckelse vi vänta,” till 90-talets, ”Ifrån norr till söder, ifrån öster till väster, väckelse över vårt land,” hittar vi denna längtan att något ska hända. Jag använder helst ordet folkväckelse. Det ordet antyder att ett folk sover andligen och behöver vakna upp. Jesu befallning till Paulus var att han skulle öppna människors ögon (väcka dem) för att de skulle se sanningen om Kristus. 

Många böcker skrivs om väckelser. I USA talar man om den första väckelsen (under 1700-talet) och den andra (under 1800-talet). Den sortens väckelse är inget jag längtar efter; byggd som den var på en kalvinistisk förkunnelse om ”begränsad försoning” och ”begränsad nåd,” enbart för dem som var förutbestämda till frälsning, och till helvetet med resten. Nej, evangelium är mycket större än så.

Det närmaste en folkväckelse som Sverige har upplevt är kanske då Missionsförbundet växte fram under en väckelsetid i slutet på 1800-talet och början 1900-talet. En stor del av Sve-riges befolkning berördes. De som då tog emot Jesus Kristus blev tillsammans med sina barn och barnbarn grunden till de olika frikyrkorörelserna. Missionsförbundare hörde budskapet om dopet i den Helige Ande och en del blev pingstvänner t ex.  

Under senare tid har vi haft alltifrån helgelseväckelse, gråtväckelse, skrattväckelse, helandeväckelse, men dessa så kallade väckelser är egentligen endast andliga rörelser inom ett samfund eller ibland en grupp. För att hitta mönstret för en andlig folkväckelse behöver vi gå mycket längre tillbaka än 1800-talets väckelse i Amerika och Europa. Vi behöver gå tillbaka till Bibeln och till Apostlagärningarna. Vad förkunnades och vad hände i Korint, Efesus, Jerusalem, Aten och Rom? 

Sakarjas profetia

Ett exempel ifrån Bibeln är när Sakarja, den hebreiske profeten, beskriver ett andligt uppvaknande i Israel. De sju principer som återfinns i hans profetia kan tillämpas på alla länder. Gud älskar världen. Han gav varje nation “tider” och “gränser” och lovade; “Jag ska skaka nationerna” (Haggai 2:7). Det inkluderar även de skandinaviska länderna!

1.  Guds nåd kommer först. Jag ska utgjuta…. nådens Ande, Sakarja 12:10.

Bön är enormt viktigt, men enligt denna profetia börjar ett andligt uppvaknande med utgjutandet av Guds nåd. På Pingstdagen, i Efesos, i Korint och genom hela Apostlagär-ningarna, upprepas mönstret från Sakarjas profetia; Guds nåd kommer först.

Är inte budskapet om Guds nåd välkänt för troende? Nej! Den årliga rapporten om religion och kultur, som släpptes nu i augusti från Cultural Research Center vid Arizona Christian University, innehåller chockerande fakta. Här är något av det mest anmärkningsvärda; 46 % av pingstvänner/karismatiker och 41 % av evangelikala tror att frälsningen och himlen uppnås genom “att vara god” och “göra gott.” Undersökningen kommer ifrån USA, men jag tror det finna en parallell i Skandinavien. Enligt studien känner inte medlemmar i “pånytt-födda” församlingar till att vi är frälsta genom Guds nåd och Kristi rättfärdighet. Sorgligt! 

Efter årtionden av söndags-predikningar som oftast bättre kunde beskrivas som motiverande tal, ” livs-coachning” och självhjälp; vad hade vi förväntat oss? Sorgligt nog så är det möjligt att gå i kyrkan utan att upptäcka vem Kristus är och vad Han har gjort. Ett nationellt uppvaknande börjar med ett utgjutande av Guds nåd – kännedom om Kristus. Sverige och världen behöver det!

2. Bön. Jag ska utgjuta…. bö-nens Ande, Sakarja 12:10.

Först när vi har lärt känna Guds nåd lär vi oss att be effektivt. Inte böner utifrån en tiggande position, då vi ser oss själva som “de som inget har” och som försöker få tag i något, men istället böner ifrån en segerposition. Eftersom Kristus har försett oss med allt, vet vi att vi redan har det som vi ber om.

Jesus sa: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig, Johannes 16:23-24.

Böner fyllda av nåd beds i full tillförsikt att allt som innefattas i namnet Jesus tillhör oss. Det är inte våra böner som ska bana väg för Herren. Snarare, vi ber med tillförsikt, för att Hans seger har banat vägen.

3. Uppmärksamhet på Kristus. De ska se upp till mig som de har genomborrat, Sakarja 12:10.

Detta handlar om Jesus Kristus, som “genomborrades” för världens synder. Filippus, evangelisten, stötte på häxkraft i Samarien. Ändå hänvisade han aldrig till den ondskan – han predikade Kristus (se Apostlagärningarna kapitel 8). I Korint, Romarrikets Las Vegas, en stad fylld av avguderi, prostitution och utsvävningar, predikade inte Paulus om Korints synder, utan om “Jesus Kristus som korsfäst.”

“Förnyelser” kan kännetecknas av olika undervisningar eller fenomen; helgelse, helande, tungotal, gråt, skratt, osv. Det är därför jag talar om Folkväckelse, inte förnyelse. Folkväckelse är något större och mer omfattande, som påverkar nationen. Och bränn-punkten är Jesus.

4. Omvändelse. De ska sörja över honom… och de ska gråta bittert över honom, Sakarja 12:10.

Omvändelse, som ibland uttrycks i sorg och gråt, kommer efter att människors uppmärksamhet har riktats mot Kristus. Omvändelse är det grekiska ordet metanoia; “att tänka annorlunda” eller helt enkelt, “att ändra sinne.” Detta är endast möjligt efter att man har fått information om Kristus. Efter-som Guds godhet leder oss till omvändelse, måste Guds godhet upptäckas innan vi kan omvända oss – förändra hur vi tänker.

Betänk detta: Omvändelse leder inte till Kristus; upptäckten av Kristus leder till omvändelse. Vi försöker inte få människor omvända; vi presenterar Kristus, och när de väl förstår vem Kristus är – kommer de att förändra sitt tänkande (omvända sig). 

Här har mycket väckelse-förkunnelse gått snett där man menar att allt ska börja med omvändelse. Nej, nåden i Kristus ska komma fram först, annars finns det inget att omvända sig till.

5. Hela landet påverkas. De ska sörja, var släkt för sig; Davids hus och släkt för sig… Natans hus och släkt för sig… Levis hus och släkt för sig… Shimeis släkt för sig… alla övriga släkter var för sig och deras kvinnor för sig, Sakarja 12:12-14.

David representerar det politiska ledarskapet. Natan (profeten), Levi (prästen) och Shimei (den skriftlärde) representerar religiöst ledarskap. Och sedan “alla släkter för sig”: ett nationellt andligt uppvaknande som berör hela samhället.

6. Frihet från skuld, synd och skam. På den dagen ska… en öppen källa till rening från synd och orenhet, Sakarja 13:1. 

Människor söker lätta sin skuld genom mediciner, religion, filosofi och psykologi. I Sve-rige ökar självmord, opioidrelaterade dödsfall och en rad andra socialt betingade sjukdomar. Vår nation känner inte till att Gud bestämt att Jesus blod är reningskällan för varje synd, skam och skuld.

7. Ljuset fördriver mörkret. Jag ska utrota avgudarnas namn… Även profeterna och den orena anden ska jag ta bort ur landet, Sakarja 13:2.

Avguderi, falska profeter och orena andar representerar mörkrets rike. Avgudadyrkan är en felriktad förtröstan. Mer än någonsin har denna pandemi fått svensken att sätta sin förtröstan till myndigheter, fackförbund, företag och
vetenskap.

Dessa influenser – avgudar, falska profeter och orenhet – är endast symptom; problemets grundorsak är att skandinaver inte känner Kristus.

I Sakarjas profetia kommer utrotandet av mörkrets onda inflytande sist. Här har en del också gått snett och menat att först ska landet göra upp med sin ondska, men så fungerar det inte. 

Ett andligt uppvaknande hand-lar inte om att förbanna det andliga mörkret. Det handlar om att sprida ljuset från Jesus Kristus, eftersom ljus fördriver mörker.

Artiklar Budskap Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *